Bashjälpmedelsförråd och lokalt hjälpmedelsförråd

Bashjälpmedelsförråd

Samtliga förskrivande enheter har möjlighet till ett bashjälpmedelsförråd. Artiklar som kan beställas till bashjälpmedelsförrådet finns i Beställningsportalen under rubriken "Beställ till bashjälpmedelsförråd". När produkter plockas från Basförråd ska registrering göras i Beställningsportalen på patient som ”Utplock ur bashjälpmedelsförråd”.

När bashjälpmedelsförrådet inte räcker för att tillgodose enhetens behov finns det möjlighet att ansöka om ett lokalt hjälpmedelsförråd.

Lokalt hjälpmedelsförråd

Lokalt hjälpmedelsförråd beviljas för att underlätta rehabilitering, vårdkedja och för att utskrivning från sjukhus inte ska försenas.

Sortiment

Hjälpmedlen i lokalt hjälpmedelsförråd ägs av Hjälpmedel Stockholm och är endast för personlig förskrivning till patient. Kunden ansvarar själv för att tillhandahålla utprovningsexemplar. Önskat sortiment beviljas utifrån förskrivningsfrekvens och verksamhetens inriktning. Om verksamhetens inriktning förändras alternativt om behovet av lokalt hjälpmedelsförråd förändras eller upphör ska Hjälpmedel Stockholm kontaktas. Kundens eventuella behov av ändrat sortiment eller antal görs via "ansökan om ändring"på ansökningsblanketten. Hjälpmedel Stockholm kan komma att ändra sortiment och rutiner under avtalets gång. 

Inventering

Kunden åtar sig att delta vid hjälpmedelsverksamhetens inventeringar av lokala hjälpmedelsförråd som sker efter överenskommelse. Vid saldodifferens åtar sig kunden att utreda orsaken. I de fall då hjälpmedel saknas vid inventering av lokalt hjälpmedelsförråd kan ersättning komma att krävas.

Kontaktperson

Kunden ska tillhandahålla en kontaktperson vars uppgifter är:

  • att vara en kontakt mellan sin enhet och Hjälpmedel Stockholm.
  • att instruera sina kollegor om rutiner och hantering av lokalt hjälpmedelsförråd.
  • att genomföra och delta vid inventering.
  • att informera Hjälpmedel Stockholm vid ev byte av kontaktperson.

Ansökan

Blanketten Ansökan om lokalt hjälpmedelsförråd - Hjälpmedel Stockholm ska fyllas i och e-postas till: hjalpmedelstockholm.slso@sll.se. Besked om beslut meddelas inom 4 veckor.

Avtal

När ett lokalt hjälpmedelsförråd har godkänts skickas ett avtal till ansökande enhetschef för påskrift via e-post.