Hjälpmedel i särskilda boende, daglig verksamhet samt dagverksamhet för äldre

Nedanstående dokument omfattar fördelning av kostnadsansvar avseende:

  • Särskilt boende för äldre enligt Socialtjänstlagen (Sol) 5 kap 5 § andra stycket.
  • Bostad med särskild service personer över 18 år enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS § 9.9 och § 9.8 för personer över 18 år.

Dokumenten tillämpas inte för boende i bostad med särskild service enligt SoL, 5 kap 7 § tredje stycket (socialpsykiatri).