Utomlänspatient

Person som får hjälpmedel förskrivet i annat län

Person folkbokförd i Stockholms län som vistas på särskilt boende, går på riksgymnasium i annat län osv, får hjälpmedel bekostade enligt överenskommelse med Storsthlm (tidigare KSL). 

Överenskommelser om hantering görs med sjukvårdshuvudmannen som ansvarar för hjälpmedel i det län personen vistas.

Enligt Riksavtalet får hjälpmedel, inklusive tillbehör, förskrivas till person som väljer vård utanför Stockholms län, om kostnaderna understiger 10 000 kronor. Överstiger kostnaden 10 000 kr ska förskrivningen godkännas av hälso- och sjukvårdsförvaltningen. De hjälpmedel som kräver någon form av installation, service och underhåll eller måste anpassas till brukarens bostadsförhållanden ska förskrivas i samråd med Region Stockholm. 

Hjälpmedelsverksamheternas rutin

Förskrivaren ska använda sig av en beställningsblankett på Hjälpmedel Stockholms hemsida - "Beställning av personbundet hjälpmedel (utomlänsförskrivare)". Vi rekommenderar att du som förskrivare i första hand kontaktar kundansvarig. 

Person folkbokförd i annat län och får hjälpmedel förskrivet i Stockholms län

Enligt Riksavtalet får hjälpmedel, inklusive tillbehör, förskrivas till person som väljer vård utanför sin hemregion, om kostnaderna understiger 10 000 kronor. Överstiger kostnaden 10 000 kr ska förskrivning ske i samråd med hemregionen.

De hjälpmedel som kräver någon form av installation, service och underhåll eller måste anpassas till brukarens bostadsförhållanden ska förskrivas i samråd med hemregionen. 

Riksavtalet gäller bara för hjälpmedel som bekostas av region i Sverige. Om hemkommunen har kostnadsansvaret för hjälpmedlet kan förskrivning inte ske enligt Riksavtalet. 

Hjälpmedelsverksamheternas rutin

Vid beställning av hjälpmedel till patient, folkbokförd i annat län, ska Beställningsportalen användas. Förskrivaren kontaktar hjälpmedelsverksamheten i patientens hemlän för information om aktuell faktureringsadress. Förskrivaren skriver in både korrekt fakturaadress samt  kostnadsställe/referensnummer till betalande instans/Region. Beställningar som saknar denna information kommer att felfällas.

I Beställningsportalen ska du som förskrivare välja "Kommun/annans ansvar".

Transporter inom och utanför länet

Regionen ansvarar för transporter inom länet av förskrivna hjälpmedel. Transport av testmaterial för diabetes, inkontinens- och näringsprodukter kan även levereras utanför länet inom Sverige. Transporter utanför Sverige bekostas inte av Region Stockholm. 

Mer information

För mer information om regelverket för utomlänspatienter besöker du Vårdgivarguidens hemsida.