Upphandling av hjälpmedel

För att möta patienternas behov ser Hjälpmedel Stockholm kontinuerligt över sitt hjälpmedelssortiment.

Upphandlingar

Större delen av våra inköp görs på avtal, som slutits genom olika former av upphandlingar. 

Opic och Tendsign

Våra upphandlingar annonseras via Opic och i förekommande fall även på europeisk nivå i EUT/TED.

Vi använder TendSign som upphandlingssystem. Se annonserade upphandlingar eller marknadsundersökningar (RFI) från de verksamheter inom Region Stockholm som använder TendSign.

Enstaka produkt

Om Hjälpmedel Stockholm har ett hjälpmedelssortiment som inte fyller patientens behov och hjälpmedlet finns inom ett funktionsområde som ska tillhandahållas som hjälpmedel enligt Hjälpmedelsguiden, kan förskrivare efter samråd med hjälpmedelskonsulent göra en ansökan om enstaka produkt utanför ordinarie sortiment.

Hjälpmedelstjänsten

En förutsättning för att Hjälpmedel Stockholm ska kunna köpa in ett hjälpmedel till en patient är att leverantören är ansluten till Hjälpmedeltjänsten.