Hjälpmedel till personer från andra länder

Asylsökande

För att få hjälpmedel och tillhörande tjänster behöver alla asylsökande uppvisa ett giltigt LMA-kort eller ett intyg från Migrationsverket, så kallat asylkvitto, om att asylansökan nyligen är inlämnad. Asylkvittot får inte vara äldre än 14 dagar.

Om patienten inte kan uppvisa LMA-kort eller asylkvitto trots att hen uppger sig vara asylsökande, behöver du som förskrivare kontrollera med Migrationsverket innan förskrivning.

I samband med subventionerad hälso- och sjukvård kan patienter utan tillstånd ha rätt till nödvändiga hjälpmedel. Hjälpmedel är alltid avgiftsfria för personer utan tillstånd. Läs mer i Hjälpmedelsguiden.

Kvotflykting

En kvotflykting är en person som har flytt från sitt land och som har blivit utvald av FN:s flyktingorgan, UNHCR, för att få flytta till ett annat land så kallad vidarebosättning. Kvotflyktingar inom Region Stockholm samma rätt till subventionerad hälso- och sjukvård som bosatta länsinvånare även innan de har fått personnummer.

Vid registrering av förskrivning till kvotflykting i Beställningsportalen:

  1. Välj Reservnummertyp: Asylsökande
  2. I rutan för LMA-nummer skriver du: KVOT
  3. I rutan Giltigt tom fyller du i ett datum ett år framåt i tiden. 
  4. Spara och välj aktuell åtgärd. 

Mer information om vård till kvotflyktingar finns i Hjälpmedelsguiden

Personer utan tillstånd

  1. Vid förskrivning av hjälpmedel tas först kontakt med Asylenheten på Hälso-och sjukvårdsförvaltningen (HSF) för ett godkännande. Kontaktuppgifter: flyktingfragor.hsf@sll.se, växelnr: 08-123 132 00
  2. Därefter görs en förskrivning via pappersblanketten Beställning personbundet hjälpmedel. Ange kontaktperson från Asylenheten, HSF. Sänd in underlag via post eller via fax. Av sekretesskäl ska blanketten inte skickas med e-post.  

Mer information om vård till personer utan tillstånd finns att läsa i Hjälpmedelsguiden.

Utländsk medborgare

Information om regelverket vid förskrivning av hjälpmedel till utländska medborgare finns i Hjälpmedelsguiden.  

Information till patient - 1177

På 1177 Vårdguiden finns information för patienter som är asylsökande eller saknar tillstånd. I Vårdguiden finns även information om vården i Sverige på flera olika språk.