Lokalt hjälpmedelsförråd

Lokalt hjälpmedelsförråd beviljas för att underlätta rehabilitering, vårdkedja och för att utskrivning från sjukhus inte ska försenas.

Sortiment

Hjälpmedlen i lokalt hjälpmedelsförråd ägs av Hjälpmedel Stockholm och är endast för personbunden förskrivning till patient. Ansökande enhet ansvarar själv för att tillhandahålla utprovningsexemplar. Sortiment i standardutförande beviljas utifrån förskrivningsfrekvens och verksamhetens inriktning. Om enhetens inriktning förändras alternativt om behovet av lokalt hjälpmedelsförråd förändras eller upphör ska Hjälpmedel Stockholm kontaktas. Ansökande enhets eventuella behov av ändrat sortiment eller antal görs via "ansökan om ändring"på ansökningsblanketten. Hjälpmedel Stockholm kan komma att ändra sortiment och rutiner under överenskommelsens gång. 

Inventering

Ansökande enhet åtar sig att delta vid hjälpmedelsverksamhetens inventeringar av lokala hjälpmedelsförråd som sker efter överenskommelse. Vid saldodifferens åtar sig ansökande enhet att utreda orsaken. I de fall då hjälpmedel saknas vid inventering av lokalt hjälpmedelsförråd kan ersättning komma att krävas.

Kontaktperson

Ansökande enhet ska tillhandahålla en kontaktperson vars uppgifter är:

  • att vara en kontakt mellan sin enhet och Hjälpmedel Stockholm.
  • att instruera sina kollegor om rutiner och hantering av lokalt hjälpmedelsförråd.
  • att genomföra och delta vid inventering. Vid saldodifferens åtar sig kunden att utreda orsaken.
  • att informera Hjälpmedel Stockholm vid eventuellt byte av kontaktperson.

Ansökan

Blanketten Ansökan om lokalt hjälpmedelsförråd - Hjälpmedel Stockholm ska fyllas i och e-postas till: hjalpmedelstockholm.slso@regionstockholm.se. Besked om beslut meddelas inom 4 veckor.

Överenskommelse

När ett lokalt hjälpmedelsförråd har godkänts skickas en överenskommelse till ansökande enhetschef för påskrift via e-post.