Skillnad anpassning och specialanpassning

Anpassning

Hjälpmedlet justeras för att passa den enskilde patienten och att det sker inom ramen för vad tillverkaren medger.

Detta kan uppnås genom tillbehör som anvisas av tillverkaren och/eller genom justering av inställbara funktioner.

I kombinationsavtalet kombineras CE-märkta produkter på ett sätt som godkänns av tillverkarna, vilka då också har produktsäkerhetsansvaret. 

Det är alltid tillverkaren (den som svarar för CE-märkningen) som ska bedöma och deklarera hur den egna produkten/tillbehöret kan kombineras med andra produkter/tillbehör. Om man väljer produkt och tillbehör från olika tillverkare måste parterna vara överens om att kombinationen är säker och ändamålsenlig. 

Hjälpmedel Stockholm förordar att anpassning används så långt det är möjligt. Specialanpassning görs om förskrivaren tillsammans med hjälpmedelskonsulent och hjälpmedelstekniker bedömer att det behövs för att tillgodogöra patientens behov. 

Specialanpassning 

Utdrag ur Hjälpmedelsguiden: 

När varken justerbara funktioner eller tillgängliga tillbehör räcker för att anpassa ett hjälpmedel till en patient, går det att specialanpassa hjälpmedel. Specialanpassning innebär att man tillverkar eller omkonstruerar ett hjälpmedel för att passa en särskild patient.

Innan det går att initiera en specialanpassning måste förskrivaren undersöka om det finns alternativa hjälpmedel som kan tillgodose patientens behov. Genom att kontakta en hjälpmedelskonsulent och diskutera möjligheter kan man komma fram till om det finns alternativ, exempelvis utanför områdets Kloka hjälpmedelslista.

Specialanpassning kräver särskild beställning/anvisning och omfattas av särskilda rutiner inom respektive hjälpmedelsverksamhet. En specialanpassning ska alltid föregås av en funktionell och en teknisk riskanalys. Vid specialanpassning ansvarar förskrivaren för både hjälpmedlets särskilda konstruktionsegenskaper och den funktionella riskanalysen, medan den tekniker eller annan som utfört själva anpassningsarbetet ansvarar för den tekniska riskanalysen. Den ursprungliga tillverkarens ansvar för produkten upphör så snart den specialanpassats och det är den som utfört specialanpassningen som i stället tar på sig ansvaret. En specialanpassad produkt är tillverkad för en enskild patient och produkten ska vara märkt så att den kan identifieras och tillverkaren spåras.

Relaterad information

Mer information om specialanpassningar av medicintekniska hjälpmedel finns att läsa i Hjälpmedelsguiden/Vårdgivarguiden.