Platta för slingstyrning

Hjälpmedel Platta för slingstyrning exklusive elrullstol, AKKA-platta SMART, kan hittas i Beställningsportalen under funktionsområde 12 23 06- Eldrivna rullstolar med motoriserad styrning, Platta för slingstyrning exklusive elrullstol .

Förskrivningskriterier och förskrivare

AKKA-platta kan förskrivas till person som inte klarar traditionellt styrsätt och måste ha slinga som styrsätt för egen förflyttning, och som kan behöva kompensera till exempel bristande synperception eller förståelse. Mer information om förskrivningskriterierna och vem som kan förskriva detta hjälpmedel finns i Hjälpmedelsguiden.

Förskrivning kan ske till eget boende och till bostad för särskild service enligt LSS och SÄBO. Detta sortiment kan inte förskrivas till daglig verksamhet eller skola för barn med särskilda behov. Hjälpmedel Stockholm erbjuder ingen uthyrning av hjälpmedel. 

Bedöma behov inför förskrivning

Beslutstöd ska användas vid behovsbedömningen. Som generell riktlinje gäller att effekten/nyttan ska vara stor (3) och frekvensen ska vara ofta (3) för att hjälpmedlet ska kunna förskrivas. 

Förskrivning görs enligt behovstrapporna:

  • Förflytta sig, trappsteg 3: I bostaden
  • Kommunicera, trappsteg 2: Att förmedla vad jag vill

Prova ut, anpassa och beställa

Innan förskrivning är aktuell, måste patienten först prova att köra AKKA-platta. Körträning inför förskrivning görs på Center för sinnesstimulering Lagunen vid Sabbatsbergs sjukhus, där Slingan finns. Alternativet är patienten körtränar i annan verksamhet som har AKKA-platta, såsom skola eller daglig verksamhet. Anmälan till körträning på Slingan görs på telefonnummer: 08-123 351 31. 

Före beställning ska förskrivare kontakta sortimentsansvariga konsulenter. I beställningen som görs i Beställningsportalen ska sedan hjälpmedelskonsulentens namn fyllas i.

Följa upp och utvärdera

Förskrivaren ansvarar för att patienten kan använda och hantera AKKA-plattan samt att hjälpmedlet uppnått avsedd funktion och nytta. Förskrivaren ansvarar även för dokumentation, utvärdering och årlig uppföljning.