Att få ett hjälpmedel

Om du har ett medicinskt behov och behöver hjälpmedel, kontaktar du i första hand en förskrivare. Hjälpmedel Stockholm har ingen möjlighet att lämna ut hjälpmedel utan att de har förskrivits av en förskrivare.

Vad är en förskrivare?

En förskrivare är den som tillsammans med dig utreder och bedömer dina behov av hjälpmedel. Den som förskriver, dvs. beställer hjälpmedlet, har även ansvar för att informera dig om hur det används och träna dig i att använda hjälpmedlet. Förskrivaren skriver även in i din journal vilket hjälpmedel som har valts.

Att vara förskrivare är inget yrke. Det är personer inom olika yrken som har rätt att prova ut och förskriva hjälpmedel. Beroende på vilket hjälpmedel det gäller så kan förskrivaren vara arbetsterapeut, dietist, sjukgymnast/ fysioterapeut, sjuksköterska eller synpedagog. Förskrivaren kan exempelvis arbeta inom primärvårdsrehabiliteringen, i din kommun eller på en vårdcentral. Du kan läsa mer om förskrivningsrätten i Hjälpmedelsguiden.

Hjälpmedel som kan förskrivas

Hjälpmedel är en del av vård, behandling, habilitering och rehabilitering. I Region Stockholm förskrivs hjälpmedel enligt ett behovsinriktat synsätt, vilket innebär att patientens behov ligger till grund för vilka hjälpmedel som kan förskrivas. I Hjälpmedelsguiden kan du läsa mer om förskrivningsprocessen.

På 1177 Vårdguiden finns information om olika sorters hjälpmedel och hur du går till väga för att få dem. Du kan också läsa om olika typer av stöd som du kan få om du har en funktionsnedsättning. 

Hitta närmsta förskrivare 

Om du behöver hjälp med att ta reda på var du kan vända dig för att hitta en förskrivare där du är folkbokförd kan du besöka 1177 Vårdguidens hemsida under rubriken Hitta vård.

Förskrivarens och patientens ansvar

Ett förskrivet hjälpmedel är ett lånat hjälpmedel. I Hjälpmedelsguiden kan du läsa mer om vilket ansvar förskrivaren respektive patienten har vid lån av hjälpmedel från Region Stockholm.