Patientsäkerhet i fokus- till dig som förskriver hjälpmedel

Vi som arbetar på Hjälpmedel Stockholm fungerar som en stödfunktion vid vårdgivarens förskrivningsprocess av hjälpmedel. Genom att bättre förstå skillnaden mellan olika verksamheters funktion vid patienters tillgång till hjälpmedel kan, medarbetare inom Hjälpmedel Stockholm och förskrivare, tillsammans bli bättre på att förstå vilka olika ansvarsområden som finns inom patientsäkerhetsfrågor.

Förskrivarens vårdansvar och rapporteringsskyldighet

Du som förskriver hjälpmedel bär ett vårdansvar gentemot patienten genom hela förskrivningsprocessen och är enligt 6 kap 4 § Patientsäkerhetslag (2010:659) skyldiga att rapportera risker för vårdskador. Om vårdavvikelser som risk, tillbud och negativa händelser inträffar kopplat till ett hjälpmedel ansvarar du för att dessa rapporteras och handläggs hos er. Vid tillbud och negativa händelser har du som vårdgivare även anmälningsskyldighet till Läkemedelsverket enligt Socialstyrelsens föreskrifter. Om din vårdinrättning har gjort en anmälan till Läkemedelsverket kopplat till ett tillbud eller en negativ händelse behöver ni rapportera detta till oss på hjälpmedelsverksamheten, det gör ni i avvikelseformuläret här: Avvikelseformulär (hjalpmedelstockholm.se)

Enligt Socialstyrelsens dokumentation i Hjälpmedelsguiden ansvarar förskrivaren för att: beställa/välja ut lämpligt hjälpmedel (vid behov initiera specialanpassning), informera patienten, instruera och träna patienten samt följa upp och utvärdera funktionen och nyttan av hjälpmedlet för patienten. Detta illustreras i bilden nedan, då den gröna stapeln i mitten utgör förskrivarens ansvarsområde.

Hjälpmedelsverksamheten som stödfunktion

Hjälpmedelsverksamheten är en stödfunktion till dig som är förskrivare genom förskrivningsprocessen. Då Hjälpmedelsverksamheten varken är en vårdinrättning eller ansvarar för förskrivningsprocessen bär vi i regel inte ett vårdansvar.

Enligt Socialstyrelsens dokumentation i Hjälpmedelsguiden ansvarar Hjälpmedelsverksamheten för stödfunktioner som: upphandling av hjälpmedel, leverans, montering och installation, förebyggande och avhjälpande underhåll, bistå med utbildning till förskrivare, konstruktion och tillverkning av specialanpassad produkt samt rekonditionering och utrangering. Detta illustreras i bilden nedan, då de blåa staplarna utgör hjälpmedelsverksamheternas ansvarsområde.  

 

 

Källa: Förskrivningsprocess för hjälpmedel | Vårdgivarguiden (vardgivarguiden.se)