Läs mer om ISO 14001

Kort om ISO 14001

ISO 14001 riktar sig till alla företag och organisationer oavsett storlek och verksamhetsinriktning. I de flesta fall bör ett miljöledningssystem utgå från den egna verksamheten och tillse att denna anpassas till kraven och vara en hjälp i att rationalisera och förbättra miljöarbetet. Att fullfölja de moment som finns beskrivet i ISO 14001 skall ses som en rutin som bör koordineras med annat ledningsarbete vad avser både kvalitet- och arbetsmiljöfrågor.

ISO 14001-standarden syftar till att:

 • utgöra verktyg för att säkerställa att miljöarbetet inom verksamheten genomförs på ett systematiskt och effektivt sätt.
 • säkerställa att miljöarbetet genom ständig förbättring leder till att verksamhetens totala miljöbelastning kontinuerligt minskar.
 • säkerställa att verksamhetens ledning har god kontroll över miljöarbetets utveckling både vad avser resultat och kostnader.
 • ge verksamheten em möjlighet att både internt och externt kommunicera att miljöarbetet bedrivs på ett konkret och verifierbart sätt..
 • ISO 14001 är en krav-standard, dvs innehåller de krav som objektivt kan verifieras. Standarden kan användas för att certifiera en verksamhets miljöledningsystem. Men kan även användas med syfte att kunna lämna en egen deklaration av att verksamheten följer kraven i ISO 14001.

ISO 14001-standarden bygger på fem grundelement som följer en logiskt struktur:

 1. att upprätta en miljöpolicy
 2. att planera verksamheten
 3. att införa och driva miljöledningssystemet
 4. att följa upp kontrollera arbetet
 5. att åtgärda och ständigt förbättra arbetet.

Under denna övergripande struktur finns i standarden sjutton olika delmoment under följande huvudrubriker:

 1. Miljöpolicy

 2. Planering

  Miljöaspekter
  Lagar och andra krav
  Miljömål
  Miljöledningsprogram
 3. Införande och drift

  Organisationsstruktur och ansvar
  Utbildning, medvetenhet och kompetens
  Kommunikation
  Dokumentation
  Dokumentationsstyrning
  Verksamhetsstyrning
  Nödlägesberedskap
 4. Kontroll och korrigerande åtgärder

  Övervakning och mätning
  Avvikelser och korrigerande åtgärder
  Redovisande dokument
  Revision av miljöledningssystemet
 5. Ledningens genomgång

Under dessa delmoment finns sedan de detaljerade skall-kraven beskrivna. De är femtiotvå till antalet.

ISO 14001 kan användas som ett hjälpmedel för att:

 • kartlägga och minska verksamhetens miljöpåverkan.
 • införa styrande rutiner för miljöarbetet.
 • sätta upp konkreta miljömål för förbättringar.
 • införa miljöledningsprogram för att nå sina miljömål.
 • kontrollera att miljöarbetet fungerar.
 • kontinuerligt följa upp och utvärdera miljöarbetet.
 • gå vidare utifrån uppföljning och utvärdering.
 • få en grund för trovärdig kommunikaton av miljöarbetet.